• Skogplanting
  • Skjøtsel av ung skog
  • Krattrydding øvrige steder
  • Hogst i bymiljøer
  • Ungskogpleie
  • Krattrydding før hogst
  • Parkarbeid
  • Treskjøtsel i parker
  • Felling av farlige trær